کالباس تنوری

  • تنوری
  • کالباس ها : خشک سنتی ، خشک 60 % خشک 70% ،
  • خشک 80% ژامبون مرغ ،ژامبون گوشت
   ، ژامبون نوروزی
  • سوسیس ها : هات داگ 55% ، کوکتل ممتاز ،
   کوکتل 70% ، هات داگ 70 %